https://leetcode-cn.com/problems/ji-qi-ren-de-yun-dong-fan-wei-lcof/

# -*- coding:utf-8 -*-

class Solution:
  def movingCount(self, m: int, n: int, k: int) -> int:
    def judge(x, y):
      str_x = str(x)
      str_y = str(y)
      sum = 0
      for each in str_x:
        sum += int(each)
      for each in str_y:
        sum += int(each)
      if sum <= k:
        return True
      return False
    def dfs(x, y, res):
      for ii, jj in [(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)]:
        if 0 <= x + ii < m and 0 <= y + jj < n and init_map[x + ii][y + jj] == 0 and judge(x + ii, y + jj):
          init_map[x + ii][y + jj] = 1
          res = dfs(x + ii, y + jj, res + 1)
      return res
    init_map = [[0 for _ in range(n)] for _ in range(m)]
    init_map[0][0] = 1
    res_output = dfs(0, 0, 1)
    return res_output
if __name__ == '__main__':
  m = 2
  n = 3
  k = 1
  print(Solution().movingCount(m, n, k))

思路:深搜,四个方向搜索,只不过之前的深搜判断逻辑是能不能达到啊什么的,这次的逻辑是检查坐标各位和超不超过k。

分类: 算法

0 条评论

发表回复

Avatar placeholder

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注